تصویر آینده ...

یکی از راههایی که غربیها برای جا انداختن فرهنگ و ایدئولوژی خود،با وسعت و به کمال مورد استفاده قرار داده ‏اند، «تصویر آینده» است و بخصوص‏ این تصویر را به شکلی داستانی و گیرا ترسیم کرده ‏اند تا با استفاده از عناصر تخیّل و هیجان و شگفتی، به خواننده و بیننده این آثار بقبولانند که آینده، آن‏ گونه خواهد بود که آنها نقش کرده ‏اند.
تصویر آینده ...
ادامه خبر

شورش ظفار؛ کشتار سربازان ایرانی به كام سلطان قابوس!

یکی از بزرگترین دستاورد های سیاست خارجي رژیم طاقوت - البته به ضعم خودشان - حمایت از رژیم سلطنتی و استبدادی سلطان قابوس بوده است؛ اما سوالي كه مطرح مي شود اين است: «به چه قيمتي؟»
شورش ظفار؛ کشتار سربازان ایرانی به كام سلطان قابوس!
ادامه خبر